Medenzeggenschap

Medezeggenschap is geregeld in de wet, de zogenaamde WMS (Wet Medezeggenschap op Scholen). Elke basisschool heeft een medezeggenschapsraad, de MR.

Onze school valt onder de stichting INNOVO. Sommige beleidsmatige zaken of afspraken gelden voor alle scholen van INNOVO. De GMR (gemeenschappelijke MR) heeft dan inspraak.

Onze MR bestaat uit 6 leden en kent twee geledingen die evenredig vertegenwoordigd zijn.
De drie ouders Rob Bies, Chris Pijl en Susan van Avermatie vormen de OMR (oudergeleding).
De drie personeelsleden zijn Vera Paffen, Petra Besteman en Milou Vrolijk. Zij vormen de PMR (personeelsgeleding).

De MR heeft advies- en instemmingsrecht over belangrijke zaken zoals beleid, begroting, e.d. Wilt u meer weten? Log dan in via het ouderportaal om notulen van de MR vergaderingen te lezen. U kunt, als toehoorder, MR vergaderingen bijwonen. Deze staan vermeld in de jaarkalender.

U kunt altijd contact opnemen met de MR via mr.franciscusbr@innovo.nl